Thủ tục

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước, phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi nguồn nước liên tỉnh bị chuyển nước hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi dòng chính chảy qua, tổ chức lưu vực sông và các Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội liên quan.
- Bước 2: Kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội có trách nhiệm gửi các tài liệu liên quan đến các sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh.
- Bước 3: Các cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ dự án.
- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan cho ý kiến về công trình dự kiến xây dựng hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.
- Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi chủ dự án.
* Đối với dự án đầu tư xây dựng trên hồ, đập trên dòng nhánh thuộc lưu vực sông liên tỉnh: Trước khi triển khai lập dự án đầu tư, chủ dự án phải thông báo về quy mô, phương án đề xuất xây dựng công trình cho tổ chức lưu vực sông, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lưu vực sông.

Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ: Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến, hồ sơ đến Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi nguồn nước liên tỉnh bị chuyển nước hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi dòng chính chảy qua, tổ chức lưu vực sông và các Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội liên quan. - Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội gửi cho chủ dự án văn bản tổng hợp ý kiến về công trình dự kiến xây dựng.
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Văn bản lấy ý kiến.
- Quy mô, phương án chuyển nước.
- Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.

Thời hạn giải quyết Tổng thời gian: Ba mươi (30) ngày làm việc không kể thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trong đó: - Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội có trách nhiệm gửi các tài liệu liên quan đến các sở, ban, ngành liên quan. - Trong thời hạn mười bốn (14) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan cho ý kiến về công trình dự kiến xây dựng hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án. + Trong thời hạn chín (09) ngày làm việc, tổng hợp ý kiến và trình Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi chủ dự án.
Đối tượng thực hiện Chủ dự án.
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Kết quả thực hiện Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến.
Lệ phí Kinh phí tổ chức lấy ý kiến do chủ dự án chi trả.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định

Yêu cầu Không quy định
Cơ sở pháp lý

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 7/11/2013 của Chính phủ.

Các thủ tục khác