Thủ tục

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Trình tự thực hiện
- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân. 
- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Thương nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Lệ phí Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

Yêu cầu Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Các thủ tục khác