Thủ tục

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:
Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo lý do không cấp giấy phép.
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Chi cục Thủy lợi Hà Nội. Địa chỉ: Số 1 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018). 
- Bản sao hộ chiếu nổ mìn; 
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 
- Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công trình thủy lợi; 
- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018.

Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý
- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội;
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/05/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

Các thủ tục khác