Thủ tục

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của công đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân)

Trình tự thực hiện
a) Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
b) Chủ lâm sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ.
c) Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay.
Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận trên bảng kê lâm sản (có chữ ký của Kiểm lâm địa bàn trên bảng kê lâm sản).
d) Xác minh nguồn gốc (nếu có): Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản. Thời hạn xác nhận lâm sản trong trường hợp phải xác minh tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Trả kết quả: Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại Uỷ ban nhân dân xã nơi nộp hồ sơ.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND cấp Xã
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Hồ sơ bao gồm: 
- Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012);
- Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm xuất bán lâm sản (nếu có);
- Tài liệu về nguồn gốc lâm sản.  
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết - 03 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh) - 05 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản)
Đối tượng thực hiện Xác nhận trên bảng kê lâm sản.
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện Xác nhận trên bảng kê lâm sản.
Lệ phí Không có quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012)

Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;
- Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

Các thủ tục khác