Thủ tục

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

Trình tự thực hiện

Bước 1: nộp hồ sơ:Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP lập hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư này gửi trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Quy trình triển khai, tiếp nhận, trao đổi, phản hồi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và hệ thống xử lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Trường hợp hệ thống xử lý chuyên ngành chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN thì tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ sẽ trả lại cho tổ chức, cá nhân ngay sau khi xác định chưa đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Xem xét và cấp lại Giấy xác nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp lại cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – 18 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 41/2015/TT-BTNMT.
Số bộ hồ sơ: không quy định

Thời hạn giải quyết Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. (*) Lưu ý: Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn xem xét, cấp Giấy xác nhận (*) Thời gian giải quyết TTHC đã cắt giảm từ 30 ngày đối với trường hợp cấp mới, 20 ngày đối với trường hợp cấp lại do hết hạn, 10 ngày đối với trường hợp cấp lại do mất hoặc hư hỏng còn 07 ngày làm việc để thực hiện đơn giản hóa TTHC
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Lệ phí không quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.

Yêu cầu không quy định
Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
- Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
- Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Các thủ tục khác