Thủ tục

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập theo đề nghị của cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp cơ sở đề nghị không đủ điều kiện theo quy định thì có thông báo rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
Cách thức thực hiện Lựa chọn một trong các cách thức: - Nộp trực tiếp; - Qua đường bưu điện; - Cổng thông tin điện tử (nếu có). Tại: UBND cấp Huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Hồ sơ bao gồm: 
- Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở. 
- Bản photocopy đăng ký thành lập cơ sở đã được cấp.
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 
Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới
Lệ phí Không có thông tin
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không 

Yêu cầu Cơ sở trợ giúp xã hội có nhu cầu thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc cấp lại giấy chứng nhận.
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Các thủ tục khác