Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

22 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

23 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (TTHC mức độ 1)

Sở Công thương

24 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

25 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

26 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

27 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

28 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

29 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

30 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2712 Thủ tục / 272 Trang

Trang :