Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

22 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

23 Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

24 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

25 Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

26 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

27 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (TTHC mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

28 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

29 Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

30 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số 2728 Thủ tục / 273 Trang

Trang :