Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

22 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

23 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

24 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (TTHC mức độ 3)

Sở Du lịch

25 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (TTHC mức độ 3)

Sở Du lịch

26 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

27 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (TTHC mức độ 3)

Sở Du lịch

28 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

29 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

30 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2730 Thủ tục / 273 Trang

Trang :