Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

32 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

34 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 1)

Sở Công thương

36 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

37 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

38 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

39 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

40 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2743 Thủ tục / 275 Trang

Trang :