Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

32 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

33 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

34 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

35 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc trực thuộc UBND cấp Huyện (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

36 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

37 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

38 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

39 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

40 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 2777 Thủ tục / 278 Trang

Trang :