Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

32 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

34 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

35 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

36 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

37 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

38 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

39 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

40 Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

Tổng số 2728 Thủ tục / 273 Trang

Trang :