Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

32 Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

33 Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

34 Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

35 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

36 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn) (TTHC chung cho cấp sở, cấp huyện) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

37 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận (TTHC chung cho cấp sở, cấp huyện) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

38 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (TTHC chung cho cấp sở, cấp huyện) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

39 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

40 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2728 Thủ tục / 273 Trang

Trang :