Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

42 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

43 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

44 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

45 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

46 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

47 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

48 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

49 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

50 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2712 Thủ tục / 272 Trang

Trang :