Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

52 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

53 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (TTHC mức độ 2)

Ban Dân tộc Thành phố

54 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (TTHC mức độ 2)

Ban Dân tộc Thành phố

55 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

56 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

57 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

58 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

59 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

60 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2731 Thủ tục / 274 Trang

Trang :