Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

52 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

53 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

54 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

55 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

56 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

57 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

58 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

59 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

60 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2743 Thủ tục / 275 Trang

Trang :