Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

52 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

53 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

54 Công nhận khu du lịch cấp Thành phố (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

55 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

56 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

57 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

58 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

59 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

60 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 2777 Thủ tục / 278 Trang

Trang :