Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

62 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

63 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

64 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

65 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

66 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

67 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

68 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đăng ký doanh nghiệp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

69 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện đăng ký doanh nghiệp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

70 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2728 Thủ tục / 273 Trang

Trang :