Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

62 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

63 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

64 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

65 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

66 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

67 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

68 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

69 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

70 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

Tổng số 2743 Thủ tục / 275 Trang

Trang :