Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Cấp giấy phép vận chuyển gấu (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

62 Giao nộp gấu cho nhà nước (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

63 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

64 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

65 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

66 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

67 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

68 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

69 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

70 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2728 Thủ tục / 273 Trang

Trang :