Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

72 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

73 Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

74 Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

75 Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

76 Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

77 Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan) (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

78 Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

79 Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

80 Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

Tổng số 2743 Thủ tục / 275 Trang

Trang :