Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp lại giấy phép tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

72 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

73 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

74 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

75 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

76 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

77 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

78 Thông báo hoạt động khuyến mại (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

79 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

80 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 2749 Thủ tục / 275 Trang

Trang :