Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục II (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

72 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

73 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

74 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

75 Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

76 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

77 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

78 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

79 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

80 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2732 Thủ tục / 274 Trang

Trang :