Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

82 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

83 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y động vật trên cạn và thủy sản) (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

84 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

85 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

86 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

87 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

88 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

89 Cấp giấy phép khai thác thủy sản (cấp lần đầu) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

90 Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2728 Thủ tục / 273 Trang

Trang :