Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

13 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

15 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

16 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

17 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

19 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 300 Thủ tục / 30 Trang

Trang :