Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

12 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

13 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

14 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

15 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

16 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

17 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

18 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

19 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc trực thuộc UBND cấp Huyện (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

20 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 261 Thủ tục / 27 Trang

Trang :