Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

22 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

24 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

25 Đăng ký khi hợp tác xã tách (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

26 Đăng ký khi hợp tác xã chia (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

27 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

28 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

29 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

30 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 300 Thủ tục / 30 Trang

Trang :