Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

32 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

33 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

34 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

35 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

36 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

37 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

38 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

39 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

40 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc trực thuộc UBND cấp Huyện (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 250 Thủ tục / 25 Trang

Trang :