Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

52 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

53 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

54 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

55 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

56 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

57 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

58 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

59 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

60 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 250 Thủ tục / 25 Trang

Trang :