Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

72 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

73 Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

74 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

75 Thủ tục: Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS (Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

76 Thủ tục: Chuyển đổi chủ nhà trẻ; trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

77 Thủ tục: Chuyển đổi địa điểm của nhà trẻ, nhà trường tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

78 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

79 Thủ tục: Công nhận hiệu trưởng, phó hiệu đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

80 Thủ tục: Giải thể trường THCS tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 300 Thủ tục / 30 Trang

Trang :