Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

72 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

73 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

74 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

75 Đăng ký khi hợp tác xã tách (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

76 Đăng ký khi hợp tác xã chia (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

77 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

78 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

79 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

80 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 261 Thủ tục / 27 Trang

Trang :