Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

82 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

83 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

84 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

85 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

86 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

87 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

88 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

89 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

90 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 250 Thủ tục / 25 Trang

Trang :