Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

12 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

13 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

14 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

15 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

16 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

17 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

18 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

19 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

20 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 146 Thủ tục / 15 Trang

Trang :