Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

12 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

13 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

14 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

15 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

16 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

17 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

18 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

19 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

20 Xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 154 Thủ tục / 16 Trang

Trang :