Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

12 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

13 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

14 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

15 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

16 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

17 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

18 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

19 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

20 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 142 Thủ tục / 15 Trang

Trang :