Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

22 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân) (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

23 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

24 Thủ tục: Trả lại tài sản (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

25 Thủ tục: Thanh toán thù lao cho hòa giải viên (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

26 Thủ tục: Thôi làm hòa giải viên (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

27 Thủ tục: Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

28 Thủ tục: Bầu tổ trưởng tổ hòa giải (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

29 Thủ tục: Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

30 Thủ tục: Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 154 Thủ tục / 16 Trang

Trang :