Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

22 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

23 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

24 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

25 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

26 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

27 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

28 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

29 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

30 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 142 Thủ tục / 15 Trang

Trang :