Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

22 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

23 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

24 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

25 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

26 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

27 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

28 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

29 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

30 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 146 Thủ tục / 15 Trang

Trang :