Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

32 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

33 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

34 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

35 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

36 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

37 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

38 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

39 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

40 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 146 Thủ tục / 15 Trang

Trang :