Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Thủ tục: Bầu hòa giải viên (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

32 Tham vấn ý kiến đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

33 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

34 Thủ tục: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

35 Thủ tục: Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

36 Thủ tục: Cấp bản sao từ sổ gốc (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

37 Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

38 Thủ tục: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

39 Thủ tục: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

40 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 154 Thủ tục / 16 Trang

Trang :