Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Thủ tục: Đăng ký kết hôn lưu động (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

52 Thủ tục: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

53 Thủ tục: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

54 Thủ tục: Chứng thực di chúc (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

55 Thủ tục: Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

56 Thủ tục: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

57 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

58 Thủ tục: Cứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

59 Thủ tục : Đăng ký lại việc nuôi con nuôi (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

60 Thủ tục: Đăng ký nuôi con nuôi thực tế (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 154 Thủ tục / 16 Trang

Trang :