Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

52 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

53 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

54 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

55 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

56 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

57 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

58 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

59 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

60 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 146 Thủ tục / 15 Trang

Trang :