Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

52 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

53 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

54 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

55 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

56 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

57 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

58 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

59 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

60 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp Thành phố (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 142 Thủ tục / 15 Trang

Trang :