Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

62 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

63 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

64 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

65 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

66 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

67 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

68 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

69 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

70 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 142 Thủ tục / 15 Trang

Trang :