Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

62 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

63 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

64 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

65 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

66 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

67 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

68 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

69 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

70 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 146 Thủ tục / 15 Trang

Trang :