Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

72 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

73 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

74 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

75 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

76 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

77 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

78 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

79 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

80 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 142 Thủ tục / 15 Trang

Trang :