Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

82 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

83 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

84 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

85 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

86 Thủ tục: Trả lại tài sản (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

87 Thủ tục: Thanh toán thù lao cho hòa giải viên (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

88 Thủ tục: Thôi làm hòa giải viên (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

89 Thủ tục: Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

90 Thủ tục: Bầu tổ trưởng tổ hòa giải (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 142 Thủ tục / 15 Trang

Trang :