Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Thủ tục: Gia hạn thời gian tồn tại cho nhà ở nông thôn được UBND xã giấy phép xây dựng (GPXD) tạm (TTHC mức độ 1).

Cấp Xã, phường, thị trấn

82 Thủ tục: Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

83 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

84 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

85 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

86 Thủ tục: Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng (TTHC mức 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

87 Thủ tục xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cấp Xã, phường, thị trấn

88 Thủ tục 1: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

89 Thủ tục 2: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

90 Thủ tục 3: Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 154 Thủ tục / 16 Trang

Trang :