Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Thủ tục: Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Thủ tục: Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm Chủ đầu tư hoặc Quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng (TTHC mức dộ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Thủ tục: Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Thủ tục: Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Thủ tục: Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 12 Thủ tục / 2 Trang

Trang :