Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Thủ tục: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Thủ tục: Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Thủ tục: Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Thủ tục: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Thủ tục: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Thủ tục: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Thủ tục: Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Thủ tục: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 27 Thủ tục / 3 Trang

Trang :