Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) (TTHC Mức độ 2).

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (TTHC Mức độ 2).

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (TTHC Mức độ 2).

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2).

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2).

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Thủ tục đăng ký hợp tác xã (TTHC Mức độ 2).

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2).

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC Mức độ 2).

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC Mức độ 2).

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Đăng ký khi hợp tác xã tách (TTHC Mức độ 2).

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 36 Thủ tục / 4 Trang

Trang :