Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh/ Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Thủ tục: Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Thủ tục: Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Thủ tục: Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Thủ tục: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Thủ tục: Thẩm định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Thủ tục: Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi đầu tư vốn ngân sách nhà nước (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Thủ tục: Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 8 Thủ tục / 1 Trang