Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

2 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

3 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

4 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

5 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

6 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của công đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân) (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

7 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

8 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

9 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

10 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 142 Thủ tục / 15 Trang

Trang :