Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 250 Thủ tục / 25 Trang

Trang :