Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký thay đổi Công ty nhận sáp nhập là Công ty TNHH Hai thành viên trở lên (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

2 Đăng ký thành lập mới Công ty bị chia là Công ty TNHH Hai thành viên trở lên (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

3 Đăng ký thành lập mới Công ty bị chia là Công ty Cổ phần (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

4 Đăng ký thành lập mới Công ty được hợp nhất là Công ty Cổ phần (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

5 Đăng ký thành lập mới Công ty được tách là Công ty Cổ phần (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

6 Đăng ký thành lập mới Công ty bị chia là Công ty TNHH Một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

7 Đăng ký thành lập mới Công ty bị chia là Công ty TNHH Một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

8 Đăng ký thành lập mới Công ty được hợp nhất là Công ty TNHH Một thành viên dó Cá nhân làm chủ sở hữu (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

9 Chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH Một thành viên do Tổ chức làm chủ sở hữu (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

10 Chuyển đổi Công ty TNHH 02 thành viên trở lên thành Công ty TNHH 01 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tổng số 163 Thủ tục / 17 Trang

Trang :