Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Công nhận khu du lịch cấp Thành phố (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

2 Công nhận điểm du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

3 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

4 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

5 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

6 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành (TTHC mức độ 1)

Sở Du lịch

7 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

8 Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

9 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

10 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

Tổng số 26 Thủ tục / 3 Trang

Trang :