Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND thành phố, Cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

2 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND thành phố, cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

3 Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

4 Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

5 Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

6 Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

7 Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

8 Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

9 Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Thành phố (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

10 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

Tổng số 95 Thủ tục / 10 Trang

Trang :