Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

2 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

3 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

4 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

5 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (TTHC mức độ 1)

Sở Công thương

6 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

7 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 133 Thủ tục / 14 Trang

Trang :