Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hạng II, III (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

2 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hạng II, III (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

3 Điều chỉnh, bố sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

4 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

5 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

6 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

7 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

8 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại Điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

9 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

10 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

Tổng số 58 Thủ tục / 6 Trang

Trang :