Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

2 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một số bệnh quy định tại Phụ lục II (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

3 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

4 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2018/TT-BYT (TTHC mức độ 1)

Sở Y tế

5 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

6 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

7 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

8 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 03/2018/TT-BYT (TTHC mức độ 1)

Sở Y tế

9 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

10 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối có kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 217 Thủ tục / 22 Trang

Trang :