Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

2 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

3 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

6 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

7 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp (TTHC mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

9 Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

10 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số 53 Thủ tục / 6 Trang

Trang :