Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

2 Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (TTHC mức độ 1)

Sở Giao thông Vận tải

3 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động (TTHC mức độ 1)

Sở Giao thông Vận tải

4 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

5 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

6 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

7 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

8 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động (TTHC mức độ 1)

Sở Giao thông Vận tải

9 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

10 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 104 Thủ tục / 11 Trang

Trang :