Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 1: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là các tổ hợp, HTX (trừ các đơn vị trực thuộc). (TTHC Mức độ 2)

Chi cục thuế

2 Thủ tục 2: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của HTX, tổ hợp. (TTHC Mức độ 2)

Chi cục thuế

3 Thủ tục 3: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh. (TTHC Mức độ 2)

Chi cục thuế

4 Thủ tục 4: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp cho cơ quan thuế. (TTHC Mức độ 2)

Chi cục thuế

5 Thủ tục 5: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập. (TTHC Mức độ 2)

Chi cục thuế

6 Thủ tục 6: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam. (TTHC Mức độ 2)

Chi cục thuế

7 Thủ tục 7: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam. (TTHC Mức độ 2)

Chi cục thuế

8 Thủ tục 8: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông). (TTHC Mức độ 2)

Chi cục thuế

9 Thủ tục 9: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế. (TTHC Mức độ 1)

Chi cục thuế

10 Thủ tục 10: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát. (TTHC Mức độ 1)

Chi cục thuế

Tổng số 153 Thủ tục / 16 Trang

Trang :