Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

2 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

3 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

4 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

5 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

6 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

7 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

8 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

9 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

10 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 154 Thủ tục / 16 Trang

Trang :