STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với công an viên thôn và thôn đội trưởng

Nguyễn Thị Duyên

14:40 27/09/2022

Có 1 Trả lời

2

Thủ tục xác định lại dân tộc

Trần Thu Hà

18:55 12/09/2022

Có 1 Trả lời

3

Hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022

Lê Hải

09:26 12/09/2022

Có 1 Trả lời

4

Kiến nghị của công dân

Nguyễn Hữu Huy

06:46 09/09/2022

Có 1 Trả lời

5

Phân cấp công trình xây dựng

Đoàn Phương Thúy

15:36 29/08/2022

Có 1 Trả lời

6

Về trách nhiệm giữa bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện Trung uơng trong tiếp nhận điều trị bệnh nhân

Vũ Ngọc Hoàng

16:49 19/08/2022

Có 1 Trả lời

7

Bầu cử trưởng thôn

Nguyễn Quang Long

20:41 17/08/2022

Có 1 Trả lời

8

Về việc phê duyệt phương án điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Văn Thuấn

08:10 16/08/2022

Có 2 Trả lời

9

Thắc mắc về thủ tục khiếu nại doanh nghiệp

Nguyễn Thủy Tiên

00:33 16/08/2022

Có 1 Trả lời

10

Góp ý tổ chức VĐ3 trên cao

Quang

10:14 15/08/2022

Có 1 Trả lời

Tổng số 4981 Câu hỏi / 499 trang

Trang: