Nộp tiền sử dụng đất

Ông Nguyễn Văn An được Hợp tác xã giao đất ở năm 1992 với diện tích 800m2, có thu 400.000 đồng không có Phiếu thu, không có Văn bản giao đất. Năm 2005, tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 1 phần thửa đất với diện tích 250m2, với giá 120 triệu, tại thời điểm đó chúng tôi chỉ có giấy viết tay, có xác nhận của UBND xã chứng kiến việc mua bán thửa đất của ông Nguyễn Văn An. Từ khi được Hợp tác xã giao đất đến nay ông Nguyễn Văn An vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hỏi: Nay tôi làm thủ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 250m2 có phải nộp tiền sử dụng đất là 100% đơn giá nêu trong khung giá của UBND thành phố Hà Nội là 600.000m2 không?

Người hỏi: Lê Văn Duệ ( 09:17 10/11/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử  Hà Nội
Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử xin trả lời như sau:
 
Tại Điều 8,  Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 như sau:
1. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:
a) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất.
b) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau:
- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất;
- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:
- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; bằng 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Diện tích đất còn lại không có nhà ở (nếu có) được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng khi cấp Giấy chứng nhận. Nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Mời ông đối chiếu trường hợp của mình với các quy định trên để xem xét là thuộc các trường hợp nộp tiền sử dụng đất hay không.
 
Ngoài ra các khoản phí phải nộp khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính Phủ; Khoản 8 Điều 1 Thông tư 02/2014/TT-BTC thì các loại phí và lệ phí đất đai.
 
Đồng thời, ông vui lòng liên hệ đến Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi ông có đất để được hướng dẫn chi tiết thủ tục trên.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 08:37 17/11/2017)

Những câu hỏi khác