Chế độ cho cán bộ 1 của

Tôi có 1 câu hỏi muốn nhờ giải đáp, Tôi là cán bộ Văn phòng có tên trong Quyết định phân công công chức tiếp nhận hồ sơ hành chính 1 cửa theo QĐ 07/2016/QĐ-UBND, đồng thời có tên trong danh sách phân công cán bộ đầu mối tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại. Vậy tôi có được hưởng đồng thời cả 02 mức bồi dưỡng theo Quyết định 2492/QĐ-UBND (mức 0.6) và tiền phụ cấp trực tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại theo Quyết định số 634/QĐ-UBND (60.000đ./ngày) không hay chỉ được hưởng chế độ chuyên trách theo Quyết định 2492

Người hỏi: Nguyễn Thị Thu Huyền ( 17:18 05/01/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi câu hỏi cho Cổng GTĐT Hà Nội,

Về câu hỏi này Cổng GTĐT xin trả lời như sau:

 

1. Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 16 Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quy định về chế độ bồi dưỡng đối với Trưởng bộ phận, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị được quy định tại điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 4 Quy định này như sau:

Trưởng bộ phận và các công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định của Thành phố. Ngoài chế độ bồi dưỡng theo quy định của Thành phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức hỗ trợ hợp lý đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên cơ sở điều kiện, thẩm quyền, khả năng của cơ quan, đơn vị.

 

Theo Khoản 1, Quyết định số 2492/QĐ-UBND quy định chế độ bồi dưỡng đối với Trưởng Bộ phận và công chức làm việc chuyên trách (hệ số theo mức lương tối thiểu/người/tháng):

+ Cấp Thành phố, Sở, Ngành, Quận, Huyện, Thị xã: 0,8

+ Cấp Xã, Phường, Thị trấn: 0,6

 

2. Theo Điều 3, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 3/7/2017 (thay thế Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/01/2013) về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số nội dung sau:

 

3. Các nội dung, mức chi chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã thuộc thành phố Hà Nội:

1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân:

 

a) Đối tượng chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra:

- Cấp Thành phố: 120.000 đồng/ngày/người

- Cấp huyện: 100.000 đồng/ngày/người

- Cấp xã: 60.000 đồng/ngày/người

b) Đối tượng đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra:

- Cấp Thành phố: 100.000 đồng/ngày/người

- Cấp huyện: 80.000 đồng/ngày/người

Như vậy, bà có thể căn cứ vào các quy định trên để đối chiếu với trường hợp của mình để biết có thuộc đối tượng được áp dụng hay không

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 08:40 10/01/2018)

Những câu hỏi khác