Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

Định hướng của thành phố Hà Nội về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

Người hỏi: Nguyễn Thanh Tùng ( 14:59 10/05/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cám ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,
Về câu hỏi này, Cổng GTĐT Hà Nội xin trả lời ông như sau:

 

Theo khoản 1, Mục II, Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 17/08/2016 về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì đối với cán bộ, công chức cấp xã:

 

+ Đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên; 100% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm
+ Hàng năm, ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ
+ Đến năm 2020, 70% cán bộ, công chức người dân tộc Kinh công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống sử dụng được ít nhất một thứ tiếng dân tộc tại địa bàn công tác
+ Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động ít nhất 01 lần trong thời gian 02 năm

 

Mời ông tham khảo thêm :
Quyết định 2315/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

 

Hướng dẫn số 2036/HD-SNV ngày 10/8/2017 của Sở Nội vụ Hà Nội về xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhà nước, CBCC cấp xã năm 2018; triển khai thực hiện các lớp ĐTBD theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 – 2020
 

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 10:53 14/05/2018)

Những câu hỏi khác