Khai thác Dữ liệu đất đai theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

Thực trạng hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đang thực hiện theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giả quyết của Sở Tài nguyên Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo hai quyết định nêu trên: - UBND cấp xã chỉ thực hiện thủ tục Tra cứu thông tin Hồ sơ địa chính. Thủ tục này, công khai minh, bạch trên mạng theo Luật đất đai 13/2003/QH11 và Số ngày giải quyết 3 ngày; - Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tại các Chi nhánh: Trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính. Thủ tục này, công khai minh, bạch trên mạng theo Luật đất đai 13/2003/QH11 và Số ngày giải quyết 7 ngày. Đối chiếu Luật đất đai số 45/2013/QH13 các thủ tục trên đã hết hiệu lực pháp lý, đề nghị cập nhật theo quy định hiện hành theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Bởi lẽ theo quy định hiện này theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu: UBND cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai gồm: Thửa đất; Người sử dụng đất; Quyền sử dụng đất; Tài sản gắn liền với đất; Tình trạng pháp lý; Lịch sử biến động; Quy hoạch sử dụng đất; Trích lục bản đồ; Trích sao GCNQSDĐ; Giao dịch đảm bảo; Hạn chế về quyền; Giá đất. Tổ chức, cá nhân có thể nhận dữ liệu bằng các hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: Bản giấy sao chụp; Gửi EMS theo địa chỉ; Nhận tại nơi cung cấp; Fax; Lưu trữ điện tử USB, CD; Email. Thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo Điểm a –Khoản 4 – Điều 12 - Thông tư 34/2014/TT-BTNMT: “Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo”. Nguyên nhân do thực hiện Luật đất đai 13/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn lỗi thời dẫn đến hậu quả pháp lý cán bộ địa chính, công chức tại UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai các chi nhánh từ chối cung cấp dữ liệu. Đề nghị UBND thành phố Hà Nội cập nhật trên tất cả các Website của UBND các cấp và Văn phòng đăng ký đất đai các chi nhánh thực hiện theo Luật đất đai số 45/2013/QH13,Thông tư 34/2014/TT-BTNMT và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP. Việc công khai minh bạch dữ liệu đất đai sẽ giảm tranh chấp, giảm khiếu mại & tố cáo, khiếu kiện đông người.

Người hỏi: Bùi Trung Thủy ( 10:42 07/06/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông/bà, cảm ơn ông/bà đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,
 
Việc tiếp nhận và xử lý câu hỏi của công dân qua chuyên mục Hỏi đáp trực tuyến trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội được thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 17, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
 
Sau khi tiếp nhận ý kiến của ông/bà, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đã chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội để xem xét và xử lý theo quy định.
Trân trọng thông báo để ông/bà được biết!

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 14:20 11/06/2018)

Những câu hỏi khác