STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Đề nghị cung cấp một số văn bản hướng dẫn

Nguyễn Tuấn Anh

16:17 09/08/2019

Có 1 Trả lời

2

Nhà mạng Vietnamobile (VNM) có đang coi thường pháp luật?

Nội

08:29 09/04/2019

Có 1 Trả lời

3

V/v hỗ trợ cán bộ làm CNTT tại trung tâm y tế

Trương Danh Nhàn

10:06 26/11/2018

Có 1 Trả lời

4

Hỏi về phụ cấp đặc thù CNTT

Bùi Công Yên

14:49 16/10/2018

Có 1 Trả lời

5

Hỏi về hỗ trợ hàng tháng đối viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin theo Nghị quyết 04/2018 ngày 05/07/2018 của HĐND thành phố Hà Nội

Bùi Thị Thơm

21:37 11/10/2018

Có 1 Trả lời

6

Hỏi về hỗ trợ hàng tháng đối viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin theo Nghị quyết 04/2018 ngày 05/07/2018 của HĐND thành phố Hà Nội

Nguyễn Hữu Hưng

11:16 10/10/2018

Có 1 Trả lời

7

Hỏi về hỗ trợ hàng tháng đối viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin theo nghị quyết 04/2018 ngày 05/07/2018 của HĐ ND thành phố Hà Nội

Nguyễn Hữu Hưng

18:43 28/08/2018

Có 1 Trả lời

8

Cách khôi phục mail công vụ

Đỗ MinhYến

08:14 27/07/2018

Có 1 Trả lời

9

Về việc phụ cấp đặc thù công nghệ thông tin theo quyết định 47.

Trần Khắc Đoàn

15:13 22/06/2018

Có 1 Trả lời

10

Cách lấy lại mật khẩu hòm thư công vụ

Nguyễn Thị Duyên

15:13 13/06/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 50 Câu hỏi / 5 trang

Trang: