STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Bổ nhiệm

Ngô Quyền

09:34 23/06/2018

Có 1 Trả lời

2

Thuyên chuyển công tác giáo dục

Nguyễn Văn Tư

15:29 08/06/2018

Có 1 Trả lời

3

Lao động hợp đồng

Nguyễn Văn Anh

16:30 21/05/2018

Có 1 Trả lời

4

Xét tuyển công chức chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã

Trang Văn Viễn

21:15 18/05/2018

Có 1 Trả lời

5

Thi công chức nguồn 2018

Nguyễn Văn Minh

15:30 15/05/2018

Có 1 Trả lời

6

Em muốn hỏi về hợp đồng lao động

Trần Văn Phù

09:53 15/05/2018

Có 1 Trả lời

7

Xin hỏi về việc tinh giản biên chế y tế học đường

Lê Thị Thanh Nhàn

16:08 07/05/2018

Có 1 Trả lời

8

Chế độ phụ cấp bộ phận một cửa

Nguyễn Văn Tiến

12:25 07/05/2018

Có 2 Trả lời

9

Xin cho hỏi về quyết định dừng tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng với nhân viên ytế học đưởng

Nguyễn Hùng

14:34 03/05/2018

Có 1 Trả lời

10

Phụ cấp một cửa với lao động hợp đồng ngắn hạn

Hoàng Nhật Kim

11:07 02/05/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 476 Câu hỏi / 48 trang

Trang: