HNP - Ngày 16/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND, thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2030.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về quản lý thông tin trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo an ninh thông tin mạng giai đoạn 2021-2022.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem